Tiếng việt English
TÀI LIỆU TÓM TẮT CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2017
TÀI LIỆU TÓM TẮT CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN VÀ  MÔI TRƯỜNG NĂM 2017

Nắm vững các quy định pháp luật là một trong các yêu cầu bắt buộc đối với mọi tổ chức, cá nhân để bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi tổ chức, cá nhân; đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thì việc nắm vững các quy định pháp luật liên quan là điều vô cùng quan trọng, là điều kiện sống còn, ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Xem chi tiết »» »

Thuế thu nhập Doanh nghiệp
Ngày 17 tháng 6 năm 2003, tại kỳ họp thứ 3, khoá XI Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam đã thông qua Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp.
 
Xem chi tiết »» »

Luật đầu tư

10. Thông tư số 04/2003/TT-BKH ngày 17/6/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư; sửa đổi, bổ sung một số điểm về Hồ sơ thẩm định dự án, báo cáo đầu tư và Tổng mức đầu tư

 
Xem chi tiết »» »