Tiếng việt English
TÀI LIỆU TÓM TẮT CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2017
TÀI LIỆU TÓM TẮT CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ TÀI NGUYÊN VÀ  MÔI TRƯỜNG NĂM 2017

Nắm vững các quy định pháp luật là một trong các yêu cầu bắt buộc đối với mọi tổ chức, cá nhân để bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi tổ chức, cá nhân; đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thì việc nắm vững các quy định pháp luật liên quan là điều vô cùng quan trọng, là điều kiện sống còn, ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Xem chi tiết »» »