Tiếng việt English
    
 
Luật đầu tư - 16/09/2009


10. Thông tư số 04/2003/TT-BKH ngày 17/6/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn công tác thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư; sửa đổi, bổ sung một số điểm về Hồ sơ thẩm định dự án, báo cáo đầu tư và Tổng mức đầu tư

 

Thông tư yêu cầu:

- Các dự án đầu tư nhóm A cần phải lập Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi (NKTKT) theo quy định phải được Thủ tướng Chính phủ xem xét, thông qua Báo cáo NCTKT và cho phép đầu tư.

- Các dự án nhóm A thuộc diện không cần lập Báo cáo NCTKT phải thực hiện thẩm tra trình Thủ tướng Chính phủ để xin phép đầu tư.

- Các dự án nhóm A sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư và các dự án nhóm B, C phải thực hiện thẩm định trước khi quyết định đầu tư.

 

Phạm vi áp dụng của Thông tư:

- Các dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư do Hội đồng Thẩm định nhà nước về các dự án đầu tư tổ chức thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thực hiện theo quy định riêng của Thủ tướng Chính phủ.

- Các dự án đầu tư của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, dự án có yêu cầu cơ mật thuộc an ninh, quốc phòng, dự án mua sở hữu bản quyền được tổ chức thẩm định theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề xuất và kiến nghị của cơ quan trình dự án.

- Các dự án đầu tư nhóm A có sử dụng nguồn vốn ODA được tổ chức thẩm định theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 của Nghị định số 17/2001/NĐ-Chính phủ ngày 4/3/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Các dự án đầu tư trong nước theo phương thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (B.O.T) thực hiện thẩm định theo Quy chế đầu tư theo hình thức BOT trong nước ban hành kèm theo Nghị định 77/Chính phủ ngày 18/6/1997 của Chính phủ.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

  
Truyền thông khác:

  » Những Doanh nghiệp đang đầu tư tại KCN Sông Mây (16/09/2009)
  » Hết lòng phục vụ khách hàng (16/09/2009)
  » NHỮNG CÔNG TY ĐÃ ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG MÂY (16/09/2009)
  » BẢNG SO SÁNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (15/09/2009)
  » THỦ TỤC THUÊ ĐẤT, XIN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ (15/09/2009)
  » GIÁ THUÊ ĐẤT VÀ PHÍ SỬ DỤNG CƠ SỞ HẠ TẦNG (15/09/2009)
  » CƠ SỞ HẠ TẦNG (15/09/2009)
  » GIAO THÔNG (15/09/2009)